Analys del 3: Fundamental analys

Fundamental analys utgår från själva företaget. Analysen går ut på att hitta bolag som har goda möjligheter att tjäna pengar i framtiden och som är lågt värderade av aktiemarknaden.

Det handlar alltså om att hitta företag som kommer att tjäna mycket pengar i framtiden. Och hitta bolag vars aktier är billiga, i relation till hur mycket pengar företaget förväntas tjäna. Ett begrepp man använder är att ”hitta undervärderade aktier”. För att hitta dessa aktier använder man sig utav nyckeltal. Det är tal som man räknar ut med hjälp av årsredovisningens, och kvartalrapporternas siffror. Nyckeltalen gör att man lätt kan jämföra olika företag med varandra.

Att tänka på är att nyckeltal varierar mellan branscher, och är alltså endast användbart att använda till företag inom samma bransch. Det kan också användas genom att räkna ut branschsnitt för att se om företaget man analyserar ligger under eller över genomsnittet.

Titta både på företagets vinst och utdelning (vinst, marginal- och utdelningsmått samt ekonomisk ställning) och på hur aktiemarknaden värderar dessa (kursnivåmått).

 

Nyckeltal:

Vinst per aktie = nettovinst/antal aktier

Det är vinsten per aktie som kommer att avgöra hur stor utdelningen blir

Avkastning på eget kapital = nettovinst / justerat eget kapital

Kallas även räntabilitet och mäter hur effektivt företaget använder sitt kapital, det vill säga hur hög avkastning man lyckas skapa. Den riskfria räntan är räntan som statspapper ger. Man kan jämföra ett företags räntabilitet med den riskfria räntan för att se vilken riskpremie man tar vid placering i ett företag.

Rörelsemarginal = rörelseresultat/omsättning

Rörelsemarginalen visar hur stor del av den vinst som ett företags rörelse genererar som blir över efter att rörelsens kostnader täcks.

Vinstmarginal = vinst före skatt / Omsättning

Vinstmarginalen visar hur stora ett företags vinster är i relation till omsättningen.

Justerat eget kapital = eget kapital + (obeskattade reserver – skatt)

JEK är främst ett mått som används för att beräkna andra nyckeltal.

JEK per aktie = JEK / antal aktier

Soliditeten = JEK / balansomslutningen (balansomslutningen är summan av alla tillgångar eller alla skulder och eget kapital i balansräkningen)

Soliditet uttrycks i procent och visar hur stor del av företagets kapital som är eget och hur mycket som är inlånat. I förlängningen blir det ett mått på hur bra företaget kan klara förluster.

Likviditeten = omsättningstillgångar / kortfristiga skulder (omsättningstillgångar = företagets kassa + andra tillgångar som snabbt kan säljas)

Dålig likviditet tyder på dålig ekonomi, och handlar om den kortsiktiga betalningsförmågan. Den visar hur stor del av företagets tillgångar som snabbt kan omvandlas till pengar, om det skulle behövas. En likviditet på 2 innebär att företaget kan betala sina kortfristiga skulder 2 ggr om, medan en likviditet på 0,5 betyder att företaget endast kan betala hälften av sina skulder.

Direktavkastningen = aktieutdelningen per aktie /aktuell aktiekurs

Visar hur stor ett företags utdelning är i procent av aktiekursen. Det gör det lätt att jämföra utdelningsnivån mellan olika företag.

Totalavkastningen = (aktieutdelning + kursförändring) / inköpspris

Som aktieägare förväntar man sig avkastning på två sätt: aktieutdelning och en stigande aktiekurs. Totalavkastningen väger samman dessa två för att visa på aktiens sammanlagda avkastning över tid.

 

Kursnivåmått

För att ta reda på hur marknaden värderar företagens vinster används nyckeltalen för kursnivå, som är ett mått på marknadens värdering av aktien.

P/E-tal = aktiekurs / vinst per aktie

P/E-talet är även kallat vinstmultipeln. P/e-talet ger en fingervisning om hur högt aktiemarknaden värderar företagets vinster. Det innebär att man är beredd att betala x gånger årets vinst för att bli aktieägare i bolaget. Ett högt P/e-tal tyder på höga förväntningar på framtida vinster. Det finns därför en relation mellan förväntad vinsttillväxt och P/e-tal.

Leave a Comment